Hlavní Zdraví

Pancreatic Acinus

Na Obr. 1 je znázorněn acinus pankreatu (Ac) nebo pankreatu acinus Je podlouhlá, často větvící struktura, která má podobu moruše. Každý acinus je obklopen bazální membránou (BM), která pokračuje od bazální membrány ležící pod epitelem vylučovacího kanálového systému.


Pancreatic acinus sestávají ze dvou druhů buněk: pankreatické acinární (AK) a centroakinární buňky (CC). Zatímco pankreatické acinární buňky tvoří základ acinusu, centroacinární buňky tvoří nedokonalou dutinu. Sekreční produkt této látky protéká mezery mezi centroakinárními buňkami. Umístěné v acinární dutině, spojující centroakinární buňky tvoří interkalární kanál (VP). Toto potrubí se na počátku vytváří zploštělými buňkami, které se postupně stávají nízkými krychlovými a kubickými buňkami.

CENTROACINÁRNÍ BUNKY


Na Obr. 2, mohou být pozorovány centroakinární buňky. Tsentroatsinarnye buňky (CC) - trochu sloučenou hvězdicovité buňky s relativně masivní jádro, několik mitochondrie, malý Golgiho aparátu a vzácných nádrže granulární endoplazmatické retikulum. Se sousedními centroacinárními a acinárními buňkami tvoří spojovací komplexy. Centroacinární buňky mají lehkou průhlednou cytoplazmu, stejně jako buňky interkalárních kanálků, které tvoří.

AKINÁRNÍ BUNKY


Obr. 3 ukazuje acinární buňky. Pankreatické acinární buňky (AK) jsou bazofilní, od kubické do nízké hranolové formy, buňky tvořící objem acinus pankreatu. Jejich vyčnívající vrcholové sloupy jsou vzájemně od sebe odděleny hlubokými mezibuněčnými kanály (MC), které často dosáhnou bazální membrány. Druhý je částečně odstraněn na obrázku, aby ukázal zaklenuté bazální póly acinárních buněk a jejich zvlněný povrch.

Pankreatické acinární buňky (AK) mají sférické jádro s jednou nebo dvěma velkými nukleoly (H). Bazofilní cytoplazma obsahuje velké tyčinkovité mitochondrie, Golgiho komplexu (G) a ergastoplasm (EP), koncentrované v perinukleární a bazální části buňky.

Obklopené jednovrstvou membránou pocházejí z Golgiho komplexu vakuoly s osmiofilním obsahem; zrají a jsou přeměněny na zymogenní granule (GH), jejichž obsah se uvolňuje exocytózou do dutiny acini.

Luminální povrch acinárních buněk je pokryt krátkými a nepravidelnými mikrovilmi. Sousední buňky jsou navzájem propojeny spojením komplexů (SC) a bočních interdigitací. Všechny acinární buňky jsou v kontaktu s bazální membránou (BM).

Pankreatické acinární buňky syntetizován trypsinogen, chymotrypsinogen, karboxypeptidáza, některé z pankreatické amylázy, lipázy, fosfolipázy a deoxyribonukleáza uloženy v inaktivní formě v zymogenu granulí. Aktivace enzymů nastává v dvanáctníku.

Pancreatic Acinus

Pancreas, lobule, vzor <1>: 1 - koncová část (acinus); třída: 2 - žíla, 3 - tepna, 4 - interlobulární kanál; 5 - sept; 6 - ostrůvek Langerhans (ostrov); 7 - exokrinní buňka (acinocyt).

Pankreasu - parenchymatózní lobulární orgán.

Strom žlázy představuje: kapsle, která se spojí s viscerálním peritoneem a trabekulárními, které ji opouštějí. Strom je tenký, tvořený volnou vláknitou tkání. Trabeculae rozdělí žlázu na segmenty. V mezivrstech volné vláknité tkáně jsou vylučovací kanály exokrinní části žlázy, cévy, nervy, intramurální ganglie, lamelární tělo Fatera-Paciniho.

Parenchyma je tvořena skupinou sekrečních oddělení (acini), vylučovací kanály a na ostrově Langerhans. Každá lalok obsahuje exokrinní a endokrinní části. Jejich poměr je ≈ 97: 3.

Exokrinní část pankreatu je komplexní alveolární tubulární proteinová žláza. Strukturální a funkční jednotka exokrinní části je pankreatické acinus. To je tvořeno 8 - 14 acinous buňkami (Akinocyty) a buněk centroakinózy (centroacinocyty). Akinické buňky leží na bazální membráně, mají kónický tvar a výraznou polaritu: bazální a apikální póly se liší strukturou. Rozšířený bazální pól je rovnoměrně zafarben základními barvivy a nazývá se homogenní. Zúžený apikální pól je zbarven kyselými barvivy a nazývá se zymogenní, protože obsahuje pelety zymogenu - proenzymy. Na apikálním pólu acinocytů jsou mikrovilly. Funkce acinocytů je produkce trávicích enzymů. Aktivace enzymů sekretovaných acinocyty se normálně vyskytuje pouze v duodenu pod vlivem aktivátorů. Tato okolnost, jakož i duktální epiteliální buňky produkované inhibitory enzymů a hlenu chránit pankreatické parenchymu autolýzou (self-trávení).

Pancreas, lobule, kreslení, velké zvětšení:

1 - koncová část (acinus):

a - apikální (oxyfilní) část buňky, obsahuje zymogen,

b - bazální (bazofilní) - homogenní část buňky;

3 - ostrůvek Langerhans (ostrov).

Endokrinní část žlázy. Strukturní a funkční jednotka endokrinní části pankreatu je ostrov Langergansa (ostrov). Je oddělena od aciny volnou, vláknitou, neformovanou tkání. Ostrov se skládá z buněk z insulocytů, mezi nimiž leží volná vláknitá pojivová tkáň s hemokapiláry typu fenestrovaného typu. Insulocyty se liší schopností barvit barvivem. V souladu s tím se odlišují insulocyty typu A, B, D, D1, PP.

B buňky (bazofilní insulocyty) jsou barvené modře se základními barvivy. Jejich počet činí asi 75% všech buněk ostrůvků. Jsou umístěny ve středu ostrova. Buňky mají vyvinuté zařízení pro syntézu bílkovin a sekreční granule se širokým okrajem světla. Sekretární granule obsahují hormon inzulínu v kombinaci se zinkem. Funkce B-insulocytů je produkce inzulinu, která snižuje hladinu glukózy v krvi a stimuluje její absorpci buňkami těla. V játrech inzulín stimuluje tvorbu glykogenu z glukózy. [S nedostatečnou produkcí inzulínu se vytváří diabetes].

A-buněk (acidofilní) - tvoří 20-25% všech ostrovních buněk. Jsou umístěny na okraji ostrova. Obsahují granule obarvené kyselými barvivy. V elektronovém mikroskopu mají perličky úzký rám. Buňky také obsahují vyvinuté zařízení pro syntézu bílkovin a vylučují hormon glukagon. Tento hormon je antagonista inzulínu (protizánětlivý hormon), protože stimuluje rozklad glykogenu v játrech a podporuje zvýšení hladiny glukózy v krvi.

D-buněk tvoří asi 5% endokrinních buněk ostrova. Jsou umístěny na okraji ostrova. Obsahují středně husté granule bez světelného ráfku. Granule obsahuje hormon somatostatin, represivní funkce A, B buněk ostrůvků a acinocytů. Má také mitosinhibující účinek na různé buňky.

D1-buňkách obsahují granule s úzkým okrajem. Rozvíjet vasointestikulární polypeptid, Snížení krevního tlaku a stimulace tvorby pankreatické šťávy. Počet těchto buněk je malý.

PP buňky (2-5%) se nacházejí podél obvodu ostrůvků, někdy se mohou vyskytovat také v exokrinní části žlázy. Obsahují granule různých tvarů, hustoty a velikosti. Buňky produkují pankreatického polypeptidu, tíživé exokrinní aktivity pankreatu.

Pancreatic Acinus

(Následující popis je založen na materiálu v oddílu 25.3.)

A. Komponenty žlázy

tenké tobolky pojivové tkáně,
a z předního povrchu - také viscerální list peritonea.

3. Navíc, pankreas obsahuje 2 části -

exocrine (většina hmoty) a
endokrinní (3% hmotnostní).

b) A oba jsou přítomni v každé laloku.

pancreatic acini (2) a
vylučovací kanály (3).

b) Endokrinní část je reprezentována ostrůvky Langerhans (nebo ostrovů pankreatu) (4).

mezidruhové sekreční buňky (podobné exo-a endokrinocyty),

Tělo Fater-Pacini nebo talířovité tělo (6) - druh zapouzdřených konců receptorů reagujících na silný tlak;

krevní cévy (5).

Nyní podrobněji popíšeme exokrinní a endokrinní části žlázy.

B. exokrinní část: pankreatická acini

nejen sekreční oddělení (jako například v slinných žlázách),

ale také interkalárních kanálů.

b) Faktem je, že v řadě acini jsou tyto kanály vloženy do sekrečního prostoru, čímž tvoří druhou (vnitřní) vrstvu buněk.
V tomto případě se buňky kanálu nazývají centroacinární buňky (2. A na obrázku v).

b) Zde je jejich stručný popis:

I. forma - kuželovitý, úzký vrchol směřující ke středu acinusu;

Je homogenní, proč se říká homogenní zóna,
a náhle je bazofilní, proč o drogě - více tmavé;

se nazývá zymogenní zóna,
oxyphilic a podívá se na přípravné světlo.

proteiny - trypsinogen, chymotrypsinogen, prokarboxypeptidázy (všechny v neaktivní formě);
sacharidy - a-amyláza;
lipidy - lipázy a fosfolipázy.

a) Už jsme mluvili o jedné variantě její polohy - centroakinóza.
b) Druhá možnost je obvyklá: Kanál je rozšíření sekrečního oddělení.


B. Exokrinní žláza: vylučovací kanály

interacinous,
interlobulární,
interlobulární,
společné potrubí (otevírá se v dvanáctníku).

2. Interakční kanály se liší v tom

jejich stěna je tvořena pouze jednovrstvým kubickým epitelem,
a buňky z nich vylučují kapalnou část pankreatické šťávy.

jednovrstvý kubický nebo prismatický epitel (2),

a vrstvu volné pojivové tkáně (3).

en, - producenty cholecystokininu nebo pankreosiminu (který stimuluje
- exokrinní sekrece pankreatu samotného a
- motilita žlučovodů).


D. endokrinní část žlázy: ostrovy Langerhans

ve tvaru jsou obvykle kulaté nebo oválné,
mají spoustu kapilár,
buňky ostrůvků jsou menší a mají slabší barvu než acinární buňky.

a) Z těchto jsou hlavní typy

B-buňky (bazofilní, 70% všech buněk) - produkují inzulín a leží hlavně ve středu ostrůvku;

A-buňky (acidofilní, 20% buněk) - produkují glukagon (antagonista inzulínu), ale jsou koncentrovány na periferii ostrůvků.

b) Ostatní tři typy buněk jsou "malé": toto

D-buňky - tvoří somatostatin,
D 1 -buňky - forma VIP (vasoaktivní intestinální polypeptid - antagonista somatostatinu),
PP-buňky vylučují pankreatický polypeptid.


D. Rozdíly mezi dvěma podobnými léky

paratyroidní (č. 27) a parotidní (č. 30).

Proto srovnejte tyto léky.

(Průměrný nárůst)

koncové sekce (acini) a
vylučovací kanály, -

zatímco v pankreatu jsou oba a další.

3. a) Je těžší rozlišovat pankreas od parotidů, protože v posledně uvedeném případě existují podobné koncové úseky a vylučovací kanály.

b) Je třeba se soustředit na tyto znaky:

v příušní žláze interlobulární kanály mají charakteristický vzhled:
interkalární (2) - úzká, tvořená buňkami s bazofilní cytoplazmou,
(3) - poměrně široká, tvořená buňkami s oxyfilní cytoplazmou;

v pankreatu stejná žláza
nejsou žádné kanály tohoto typu,
ale najdete ostrovy Langerhans.

Pankreatická žláza

Pankreasu (pankreas) obsahuje 2 části: 1) exokrinní a 2) endokrinní.

Exokrinní část produkuje pankreatickou šťávu obsahující enzymy - trypsin, lipázu, amylázu atd., Které vstupují do duodena.

V endokrinní části se produkují hormony: inzulin, glukagon, somatostatin, VIP, polypeptid pankreatu.

Vývoj.

Pankreas se vyvíjí ve 3. až 4. týdnu embryogeneze z 2 primordií:

1) epitel - od hřbetních a ventrálních výčnělků endodermálního pažeráku, rostoucí do mezenterii;

2) stroma pojivové tkáně, krevní cévy a kapsle - z mezenchymu. V 3. měsíci embryogeneze je rudiment diferencován do exokrinních a endokrinních částí.

V exokrinní části se vytvářejí acini a vylučovací kanály. Vývoj endokrinní části začíná vzhledu ledvin na vylučovacích kanálech exokrinní části, pak se tyto ledviny oddělují od stěny kanálu a diferencují se do pankreatických ostrůvků.

Obecné uspořádání budovy.

Pankreas je pokryta tenkou pojivovou tkání, která se spojí s peritoneem. Z kapsle spojí vlákna pojivové tkáně žlázu na segmenty. V prameni jsou interlobulární vylučovací kanály, krevní cévy, nervy, intramurální nervové ganglie, lamelární těla. Podíl exokrinní žlázy je 97%, endokrinní část - 3%.

Exokrinní část pankreatu. Tato část slinivky břišní je reprezentován pankreatické acini, mezhatsinoznymi, intralobulární a interlobulární vylučovacích cest teče do společného vylučovací kanálu, který ústí do dvanáctníku.

Strukturální a funkční jednotka exokrinní část je pankreatický acinus (Acinus pancreaticus). Skládá se z koncového úseku a interkalárního kanálu. Acinus má tvar sáčku, jeho velikost je 100-150 μm. Aciny jsou od sebe odděleny tenkými mezivrstvy volného pojivového tkaniva bohatého na síťové vlákna. V mezivrstech procházejí kapiláry, nervová vlákna a intramurální ganglie.

Glandulární buňky acinusu jsou umístěny na bazální membráně. Jsou nazývány exokrinní pankreatikou nebo acinocyty (acinocytus). Ve středu aciny jsou buňky interkalárních kanálů. Tyto buňky se nazývají centroacinní epiteliocyty (cellulae centroacinosi).

Akinocyty mají tvar pyramid, široký konec leží na bazální membráně a úzký apikální konec směřující k lumenu acinusu. Cytolemie bazálního konce tvoří záhyby, na apikálním povrchu jsou mikrovilly. Akinocyty jsou navzájem propojeny koncovými deskami, desmosomy a interdigitacemi. V apikální části buněk jsou velké granule nezralého enzymu (nezralý enzym nazývaný zymogen) s velikostí asi 800 nm. Apikální část acinocytů je obarvená oxyfilní a volána zymogenní zóna.

Granulární EPS, bohatý na ribozomy, je koncentrován v bazální části acinocytů. Tato část buněk skvrna bazofilní a nazývá se homogenní zónou. Mitochondrie acinocytů je rozptýlena v celé cytoplazmě, Golgiho komplex je umístěn nad jádrem. Jádro se nachází v bazální části buněk, má kulatý tvar a obsahuje nukleoly.

Funkce akinocytů spočívá v syntéze proteinů trávicích enzymů (trypsin, lipáza, amyláza atd.),

Vložovací kanál Acinus může pronikat do středu koncové části - v tomto případě jsou buňky centroakinózy viditelné ve středu acinusu. Současně interkalární kanál může ležet na bočním povrchu acinusu - v tomto případě buňky vkládacího kanálu leží na stejné bazální membráně, na které se nacházejí acinocyty.

Centroakinní buňky mají malé rozměry, oválné jádro, kolem něhož je tenká vrstva zbarvené cytoplazmy, špatná v organelách. Na jejich povrchu jsou jednotlivé mikrovilly.

Tajemství acinocytů vstupuje do interkalárního kanálu, odtud do intersticiálního kanálu (ductus interacinosus).

Interakční kanály obložené krychlovým epitelem, v buňkách jehož je dobře vyvinutý komplex Golgi. Buňky jsou vzájemně propojeny pomocí desmosomů, na jejich apikálním povrchu jsou mikrovilly. Předpokládá se, že tyto buňky vylučují kapalnou složku pankreatické šťávy. Mezhatsinoznye intralobulárních kanálky průtoku vzduchu v potrubí (ductus intralobularis), lemované epitelu krychlový obsahující kolo jader a špatně vyvinuté organel (Golgiho aparátu, mitochondrie, ribozomy a hladký XPS). Intralobulárních vývody vyprázdní do interlobulární (ductus interlo- bularis), podkladové vrstvy z interlobulární pojivové tkáně a nesou tajemství společné pankreatického vývodu (ductus glandulae).

Interlobulární kanály a společné potrubí žlázy lemované hranolovou epitel, mezi nimiž jsou pohárkových buněk a exokrinní endocrinocytes (I-buňky) produkující pankreazimin a cholecystokinin. Pod epitelem je jeho vlastní deska sliznice kanálů.

Endokrinní část pankreatu. Tato část pankreatu se skládá z pankreatických ostrůvků. Jejich počet je 1-2 miliony. Největší část ostrůvků je soustředěna v kaudální části žlázy. Tvar ostrovů je různorodý, oválný nebo kulatý; velikosti 100 až 300 mikrometrů. Na ostrově se skládá z buněk nazvaných insulocyty. Oni mají menší velikost v porovnání s acinocytes, světle zbarvená cytoplazma, obsahují Golgi komplex, granulovaný EPS, mitochondrie a sekreční granule. V závislosti na struktuře a obsahu granulátů existuje 5 typů insulocytů: 1) B-buňky (bazofilní): 2) A-buňky (acidofilní); 3) D-buňky (dendritické); 4) buňky D1 (argyrofilní); 5) PP buňky.

B buňky nacházející se ve středu ostrůvků, je jejich počet asi 70%. B-buněčné granule o průměru asi 275 nm se rozpouštějí v alkoholu a nerozpouštějí se ve vodě. Ve středu granulí je těsnění obklopeno světelným okrajem. Granule jsou zafarbené hlavními barvivy (aldehyd fuchsin a hnědý hořec) modře. Granule obsahují inzulín a někdy i zinek, který je konzervačním prostředkem na inzulín. Funkce B lymfocytů - Izolace inzulinu. Inzulin stimuluje asimilaci jednoduchých cukrů buňkami, které jsou pod vlivem syntetizovány do glykogenu a uloženy v cytoplazmě buněk. S přebytkem inzulinu v těle klesá hladina cukru v krvi.

A-buněk jsou umístěny hlavně po obvodu ostrůvků, jejich počet je 20%. Granule A-buněk mají průměr asi 230 nm, rozpouští se ve vodě a nejsou rozpustné v alkoholu, barveny kyselými barvivy (kyselý fuchsin - v jasně červené barvě). Ve středu granulí je husté jádro obklopené světlem okrajem. Granule obsahují glukagon, v jehož důsledku jsou glykogenní buňky rozděleny na jednoduché cukry, které vstupují do krve. To vede ke zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykemii).

D-buňkách mají nepravidelný tvar (pyriform, stellate), jsou umístěny podél okrajů ostrůvků, jejich počet je 5-10%. Granule velikost D-buněk o 325 nm, má světelný lem obsahovat somatostatinu pod vlivem, který je zpožděné uvolňování inzulinu B buňkami A a glukagonu buněk, stejně jako inhibuje syntézu enzymů v acinárních buňkách slinivky břišní.

D1-buňkách jsou 2 až 5%, obsahují granule o průměru asi 160 nm. V granulích buněk D1, pod jejich membránou, je jasný okraj. V granulích obarvených stříbrem obsahuje VIP, který snižuje krevní tlak a stimuluje sekreci enzymů a hormonů v pankreatu.

PP buňky tvoří 2 až 5%, jsou umístěny podél obvodu ostrůvků; jejich granule mají rozměry asi 140 nm. Funkce PP buněk - sekrece pankreatického polypeptidu, který stimuluje sekreci žaludečních a pankreatických šťáv.

Meziprodukty (acinosis-insulární buňky) jsou aktivovány obsahem cytoplazmy zymogenních inherentních acinocytů a granulí typu A, B a D v insulocytech. Mezilehlé buňky se nacházejí v blízkosti ostrůvků mezi acini. V závislosti na povaze insulárních granulátů se meziprodukty dělí na 3 typy buněk: A, B a D.

Inzulární a zymogenní granule mezilehlých buněk mohou vstupovat do vylučovacích kanálků exokrinní části pankreatu a do krevního řečiště. S krevním řečištěm jsou trypsinové enzymy zymogenních granulí transportovány do B buněk ostrůvků a přispívají k uvolňování inzulínu z proinzulinu.

Krve Pankreas je poskytován větvemi horní glabellární a celiakální tepny. Existují 2 verze vaskularizace pankreatu. Podle jednoho z těchto tepen větvení podél výstupního kanálu a posuvu acini a ostrůvků jsou rozděleny do tepének, z nichž některé jsou zaměřeny na acini, ostatní - na ostrovy, kde se větví do fenestrated kapilár obklopených pericapillary mezery. Pak se kapiláry z akini a ostrůvků shromáždí do žil, které proudí do žil, které vedou vedle stejných tepen.

Podle další verze, arterioly hodí pouze ostrůvky, větev do fenestrated kapilár, procházejícího tokem do ostrůvků a vývodných arteriol, která větev na sekundární kapilární sítě Opletaev acini. Venózní krev z pankreatu je transportována stejnou žilou do portální žíly.

Lymfatický systém Pankreas je představován lymfatickými kapiláry, které slepě začínají od acini a ostrůvky a proudí do lymfatických cév, které se nacházejí vedle krevních cév.

Inovace Pankreas je prováděn eferentními sympatickými a parasympatickými nervovými vlákny, stejně jako aferentními vlákny. V mezivrstvě spojivové tkáně žlázy jsou intramurální ganglií. Odvodné sympatických vláken - axony je aferentní neurony ganglií sympatiku, parasympatických vláken - axonů vývodných neuronů intramurální ganglií. Vlákna vagusového nervu jsou vhodná pro parasympatické neurony. Účinné nervové vlákna končí motorickými nervovými zakončeními na myocytech cév a sekrečních nervových zakončení - na žlázových buňkách. Příbuzná nervová vlákna jsou dendriti citlivých neuronů nervových ganglií, které končí v receptoru, včetně lamelární těla Fatera-Pacini.

Změna věku Pankreas je charakterizován poklesem pankreatických ostrůvků ve stáří a snížením funkcí endokrinních a exokrinních částí.

Regenerace Pankreas je prováděn v důsledku intracelulární obnovy organel. Vzhledem k nízké mitotické aktivitě žlázových buněk nejsou po smrti obnoveny.

Pankreasu

Co je to slinivka, není známa každému člověku, můžeme říci, že ani polovina světové populace nerozumí významu tohoto orgánu a jeho umístění a koncepce nemají. Ve skutečnosti je odpověď v samotné otázce.

Pankreas je umístěn v břišní oblasti pod břichem, což říká název samotného orgánu. Pankreas je nepostradatelný asistent v procesu trávení jídla; vývoj enzymů, které pomáhají rozbít bílkoviny, tuky a sacharidy, je zcela závislá na pankreatu.

Obecné informace

Velikost pankreatu je nižší než velikost jater, ve srovnání s jinými orgány, které mají funkci produkovat enzymy. Již v lůně plodu na 5. týden začíná formování slinivky břišní.

Postupně, jak dítě roste s ním, se velikost a vnitřní orgány zvyšují. Po porodu má dítě pankreas do délky 5 cm. Když se dítě otočí o rok, žehlička může dosáhnout 7 cm délky, po 10 letech jeho rozměry mohou dosáhnout až 15 cm.

Zvýšení pankreatu ustává až 16 let lidského života. U dospělého člověka má jeho normální velikost 15 až 20 centimetrů a šířku nejvýše 4 cm a jeho hmotnost se bude pohybovat v rozmezí 60-80 gramů, ne více. Všechny ostatní abnormality jsou patologické!

Nejširší částí pankreatu je hlava. Ve velikosti je od 5 cm dlouhé a až 3 cm široké, což je docela významné. Nejdelší částí je její tělo. Šířka je až 2,5 cm. Tento orgán má také kaudální část, délku až 3,5 cm a šířku až 2,5 cm.

Pankreas, stejně jako některé z našich kanálů, má neklidnou alveolární tubulární strukturu a skládá se ze tří hlavních vnějších částí, z nichž každá hraje svou vlastní důležitou roli při syntéze enzymů. Zvažte tyto části.

 • hlavová část (hlava);
 • tělová žláza;
 • caudální část žlázy.
 • hlavní žlučovod;
 • Oddiho svěrač;
 • další kanál Santorini;
 • společný žlučovod.
 • ostrovy Langerhans;
 • pankreatický acinus;
 • alfa-buněk;
 • beta buněk;
 • delta klece;
 • buněk pankreatického polypeptidu.

Pankreas je hluboký, relativně k ostatním orgánům. To ztěžuje provádění diagnostických činností. Hlavní diagnostickou metodou je ultrazvukové vyšetření, které určuje obecný stav orgánu, odchylky od normální velikosti a tvaru.

Ultrazvuk kontroluje a zaznamenává všechny možné změny a abnormality pankreatu a samozřejmě i jeho normální stav. Existují chyby, které jsou přípustné při diagnóze pankreatu a jsou normální a závisí výhradně na biochemickém vyšetření krve: pokud mají testy dobré ukazatele, budou odchylky považovány za normální.

Zánět pankreatu může způsobit cukrovku nebo pankreatitidu. Existuje zánět orgánu a v důsledku toho změna struktury a formy. Podobná anomálie může být sledována pomocí bezbolestné ultrazvukové diagnostiky.

Biochemická analýza krve umožňuje stanovit zvýšený obsah pankreatických amyláz, což vede k tvorbě kamenů v pankreatu, různých nádorů a za špatných okolností k pankreatitidě. Nejčastěji hlava pankreatu trpí nádorem.

Pokud dojde k porušení funkce těla, enzymové proteiny přestanou být produkovány v předepsané množství. To vede k tomu, že potravina přestane trávit. To prostě nemá nic rozdělit do příslušných komponent.

Proto se nafoukne, stejně jako obstrukce střev, která způsobuje různé bolesti a křeče. Pokud neprovedete žádná opatření, pak se nakonec vyvinou pankreatitida. Proto je velmi důležité vědět, kde se nachází pankreas a jak to bolí!

Lidské tělo je velmi složitý systém, v němž existuje mnoho různých a nezbytných orgánů pro lidský život. Jedním z těchto orgánů je pankreas.

Aby se zabránilo jeho rozpadu v důsledku tvorby pankreatitidy nebo jiných patologií, je nutné podstoupit včasnou diagnózu gastrointestinálního traktu. A samozřejmě vědět, kde se nachází pankreas, o kterém se bude diskutovat později.

Umístění v lidském těle

Látky, vzniklé při trávení jejich predispozice spadají do dvanáctníku, přímo ze žaludku, kde se rozdělí do mikrobuňky, s pomocí enzymů, které jsou připraveny pro ně slinivku a pak tyto enzymy jsou postupně absorbovány do krevního řečiště.

Opět je pankreas přímo za žaludkem vedle jater, jen o něco nižší. Ona se opírá o spodní část žaludku, stejně jako o dvanáctník. To vše se nachází na úrovni prvního druhého bederního obratle, nad pupkem, asi 5-10 centimetrů.

Dvanáctník pokrývá hlavu pankreatu tak, aby se střeva stala jako podkova v místě ohýbání. To vše proto, že hlava žlázy spočívá na základně duodena a jak ji vytlačuje. Obohatení žlázy s krví probíhá pomocí portálové (portální) žíly.

Zadní část žlázy - ocas je v kontaktu s ledvinou, nadledvinou, aortou, celiakálním plexem, levou ledvinou. Tělo slinivky může být také rozebráno do základních okrajů a povrchů:

 • přední plochy
 • zadní povrch
 • spodní plochy
 • horní okraj
 • dolní okraj
 • ostří

Všechny propojeny: přední povrch v kontaktu se zadní stěnou žaludku, zadní povrch je v kontaktu s páteře, jakož i hranici břišní aorty, dolní plocha zasahuje mírně pod příčného tračníku. Kuželovitý ocas pankreatu spěje do levého horního rohu, téměř bezprostředně vedle brány sleziny.

Tkáň pankreatu má dva typy. Vykonávají endokrinní funkci a exokrinní funkci. O těchto funkcích budeme hovořit v další části. Hlavní tkáň sestává z acini, oddělených pojivovou tkání složenou z mezivrstev.

Každý acinus má vylučovací kanál, který se následně spojí s běžným vylučujícím kanálem, který běží po celé délce pankreatu. Výstupní kanál vystupuje přímo do dvanácterníku. Je také připojen ke společnému žlučovodu. Tímto způsobem je sekrece v duodenu.

Mezi aciny jsou ostrovy Langerhans. Ostrovy nemají vylučovací kanály. Izolace inzulínu a glukagonu do krve probíhá přes krevní cévy uvnitř ostrůvků. Podle průměru má každý ostrovček plochu od 100 do 300 μm.

Vzhledem k tomu, že pankreas je velmi blízko jater, jakákoliv jaterní choroba se odráží v pankreatu a začne signalizovat, že změny probíhají v těle. A to vše proto, že obstrukce žlučovodů způsobuje, že je obtížné získat účelně žluč.

Umístění pankreatu se může lišit v závislosti na poloze našeho těla. Když se budeme otáčet nebo ohýbat, změní se jeho obvyklá poloha a lehce se od ní odkloní.

Nejpřesnější diagnózou slinivky břišní je zobrazování magnetickou rezonancí. Umožňuje určit, kde je pankreas umístěn. Ultrazvuk může také určit umístění, velikost a další parametry pankreatu. Přesnost chování závisí na poloze subjektu. Pacient by měl být v horizontální poloze, ležet na zádech.

Proč to bolelo

Existuje celá řada onemocnění pankreatu. Všichni mohou nějakým způsobem ovlivnit náš zdravotní stav, přivodit nepohodlí, způsobit bolest na pravé straně. Je to odtud signál, který začíná, že je něco špatně u slinivky břišní.

Současná přírodní situace v zemi se příliš nezřetelně odráží na našem zdraví. Provozní rostliny, výfukové systémy, nekvalitní potraviny, pesticidy, potravinářské vkusouseliteli a další mohou mít nepříznivý vliv na slinivku a játra. Kvůli vnějším faktorům může pankreatická pankreatitida vyvolat, nejlépe zánět orgánových tkání.

Zvažte hlavní příčiny vedoucí k nežádoucím účinkům pankreatu:

 • selhání v zažívacím systému - zvyšuje hladinu tuků v krvi;
 • hojné uvolňování pankreatické šťávy je důsledkem intenzivního používání alkoholických výrobků a kouření tabáku;
 • vzhled v těle virových, bakteriálních onemocnění, zánětlivých procesů, které napadají zdravé buňky všech orgánů, včetně pankreatu;
 • zánětlivé procesy v žlučníku vedou k požití žluči v pankreatu, což nakonec vede k zánětlivým procesům;
 • léky zaměřené na zvýšení tvorby enzymatických trávicích látek zvyšují možnost vývoje onemocnění pankreatu.

Jakýkoli zánětlivý proces povede k bolestivým pocitům v oblasti správného hypochondria. To narušuje trávicí proces v gastrointestinálním traktu. To může signalizovat vývoj pankreatitidy.

Zvažte údajné příčiny, pro které pankreas ubližuje:

 • dědičnost;
 • podvýživa;
 • denní stres;
 • problémy s žlučovodem;
 • autoimunitní onemocnění;
 • lékařské procedury prováděné v rozporu s normami;
 • zneužívání alkoholu a kouření;
 • z věkových důvodů;
 • hormonální přípravky;
 • léčivé přípravky;
 • infekce a bakterie;
 • diabetes mellitus.

Všechno je propojeno. Když se ocitnete ve stresových situacích, ať už jde o skandály nebo extrémní sport v naší krvi, adrenalin vyrazí. To naopak vede ke zvýšení uvolňování glukózy. Pankreas začne produkovat inzulín, aby hladinu glukózy vrátil zpět do normálu.

Pokud se to stane neustále, ze dne na den, pak pankreas začne postupně ztrácet, pokud jde o produkci inzulínu. A její rezervy jsou postupně vyčerpány a sníženy na nulu. Poté začíná vývoj diabetu, a dokonce i pankreatitidy, protože hladina glukózy je vyšší nebo nemá kontrolu.

Pokud vzroste protein v krvi, vede k zánětu spojů pankreatu. Změny v osobě spojené s věkem přispívají k ničivým faktorům pankreatitidy: čím je starší, tím je proces silnější a aktivnější. Existuje otoky tkání a porušení krve.

Patologie slinivky břišní jsou málo. Nejdůležitější z nich jsou: pankreolitiaz, při které se tvoří ve slinivce břišní kameny vstupem do potrubí, zhoršuje bolesti, akutní nebo chronickou pankreatitidu, adenokarcinom, diabetes, a v některých případech, nekróza.

Pokud by lékaři diagnostikovali pankreatitidu, pak budou sledovány charakteristické příznaky:

 • rychlá srdeční frekvence;
 • zvýšené pocení;
 • oční protein může být podán žlutě;
 • celková slabost těla;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • nevolnost, zvracení, uvolněné stolice;
 • bolest se cítila vlevo pod žebry.

Pokud se pankreatitida vyvinou do akutní fáze, symptomy bolesti se zhorší a zhorší. Také náhlé výbuchy bolesti v bederní oblasti jsou běžné. Léky také nepomohou, ale bolest může ubývat, pokud sedíte nebo se mírně nakloníte dopředu.

Máte pocit, že se ve vašem těle něco zvětšilo, zevnitř bude prasklý efekt, oblast hypochondria se také pod tlakem, což povede k obtížnému dýchání.

Pokud jde o zvracení, které je nedílnou součástí průběhu onemocnění, pak s nárůstem bolesti se také zvýší reflex gagu. Zvracení může začít dříve před nástupem útoků. Například při jídle může dojít k žaludeční křeč. A také zvracení při akutní pankreatitidě může nastat ráno.

Je lepší, aby to neuložilo, protože Po procházce budete mít pocit, že příznaky ustoupily a budete se cítit lépe. Ale to je všechno dočasné. Po takových projevech je nutné naléhavě se objevit u lékaře, který předepisuje léčbu v nemocničním zařízení. V domě, aby se takové nemoci bez dozoru lékařů je přísně zakázáno!

U chronické pankreatitidy je vše mnohem bezpečnější. Pocení bolesti není tak silné, zhoršení příznaků nastává, když jsou porušeny doporučení ošetřujícího lékaře, zejména nedodržování stravy, přijetí alkoholických nápojů. V některých případech se může rozvinout rakovina a podle statistik se z 100 případů vyskytuje pouze u 4 z nich.

Neexistoval žádný pocit zvyku na bolestivé pocity, je nutné neodkládat v "dlouhé krabici" kampaň lékaři. To vše může vést k vzniku nekrózy, což povede k závažnějším komplikacím. Naše tělo, i když má schopnost odolat a zotavit se, ale po dlouhou dobu to nestačí. A to vše povede k nezvratnému procesu ničení pankreatu.

Funkce

Jak bylo uvedeno výše, pankreas se skládá ze dvou hlavních částí: endokrinní a exokrinní. Posledně jmenovaný je směrovač a skládá se z vylučovacích kanálů a acinů. V první části se endokrinně skládá z ostrůvků Langerhans, které sestávají z inzulínových buněk.

Exokrinní část je zodpovědný za produkci enzymů, které v důsledku štěpení bílkovin, sacharidů a tuků v těchto složek: aminokyseliny, glycerol, mastné kyseliny, glukóza, glykogen, atd na sestupném řetězci. V následující tabulce jsme napsali štěpení bílkovin, tuků a sacharidů.

Právě tyto procesy regulují hladinu cukru v krvi, když se snižuje nebo zvyšuje. Na druhé straně, pro trávení jídla, ostrovy Langerhans produkují peptidy a polypeptidy, stejně jako somatostatin.

Funkce exokrinního systému

Denní slinivka pankreatu produkuje pankreatickou šťávu do 1000 ml, která se skládá z různých solí, enzymů a vody. Všechny enzymy, které produkují pankreatickou látku, se nazývají proenzymy. Proenzymy se produkují v neaktivní formě.

Když do potravy vstoupí do 12-tlustého střeva, začínají produkovat hormony, což vyvolává řadu chemických reakcí k aktivování enzymů v pankreatické šťávě. Nejdůležitějším stimulátorem sekreční funkce žlázy je kyselina chlorovodíková. Je to součást žaludeční šťávy. Jeho úkolem je přinutí mukózní membránu vylučovat sekretin a pankreosimin, které aktivují produkci nezbytných enzymů v pankreatu.

Enzymy slinivky břišní, které se uvolňují v důsledku kyseliny chlorovodíkové:

Všichni ve svém vlastním měřítku odpovídají za rozklad uhlohydrátů, trávení bílkovin, štěpení tuků. U bílkovin a tuků začíná štěpení trochu dříve: u bílkovin v žaludku a tuků postihuje žluč, která bezpečně pochází z žlučníku. Další podrobnosti o těchto enzymech a jejich funkcích budou popsány v další části.

Pro alkalickou reakci v pankreatické šťávě jsou kyslé soli. To vede k tomu, že celá kyselá složka požitého jídla je neutralizována, což pomáhá lépe asimilovat sacharidy.

Množství a složení dodávané pankreatické šťávy je ovlivňováno množstvím a složením potravy a regulace tohoto procesu probíhá pomocí zvláštních nervových mechanismů. Proto se pankreatická šťáva vyrábí vždy v různých objemech s nezbytnými enzymy.

Funkce endokrinního systému

Pankreas vylučuje inzulín a glukagon do krve. To je jeho sekreční funkce. Jak již bylo zmíněno, jsou zodpovědné za jejich výrobu Langerhansových ostrůvků, sestávající z alfa-buněk, které zabírají přibližně 20% z celkového počtu ostrůvků a beta-buněk v rozmezí od 60% do 80% ostrůvků. U zdravé osoby dosahuje celkový počet buněk až 2 miliony.

Inzulín. Produkce inzulínu je produkována beta buňkami. Regulace metabolismu sacharidů a lipidů. Glukóza, pod přísným vedením inzulínu, vstupuje do našich buněk a tkání přímo v krvi. To je nezbytné ke snížení hladiny cukru v krvi.

Glukagon. Produkce glukagonu je produkována buňkami alfa. Jeho účinek je naopak oproti inzulínu. Glukagon zvyšuje hladinu cukru v krvi. Alfa buňky produkují nejen glukagon, ale také lipokain. Tento enzym je nezbytný k prevenci mastné infiltrace jater a také stimuluje lipotropní látky.

Ghrelin. Pro výrobu ghrelinu splňují delta-buňky, jejichž obsah je pouze 1%. Tento hormon je zodpovědný za naše chuť k jídlu, stimuluje stravování.

Pankreatický polypeptid. Pro jeho vývoj jsou odpovědné tzv. PP buňky, jejich složka se rovná 5% celkové kompozice buněk. Tento polypeptid byl tvořen 36 aminokyselinami. Jeho účelem spočívá v potlačení sekreční funkce pankreatu.

Funkce enzymů: trypsin, lipáza, amyláza

Amyláza. Vyrábí se v pankreatu, zpracovává uhlohydráty, které byly zavedeny do těla společně s jídlem. Pokud se změní množství amylázy, může to vést k některým chorobám, například diabetes mellitus nebo akutní a chronické pankreatitidě.

Lipase. Produkuje se v pankreatu, zpočátku ve formě neaktivní prolipázy. Po vystavení určitým enzymům a různým kyselinám se jeho forma stává aktivní. Lipáza je rozpustná. Jeho úkol spočívá v trávení a štěpení triglyceridů.

Triglyceridy jsou neutrální tuky, které jsou pod vlivem lipázy rozděleny na glycerol a vyšší mastné kyseliny. Lipáza se přímo podílí na energetickém metabolismu, poskytuje přítok mastných kyselin do tkání, stejně jako absorpci vitaminů.

Kromě pankreatu je lipáza produkována játry, plic a dokonce i střeva. Každý z typů vyrobené lipázy je přímým katalyzátorem pro rozklad tuků. Při oslabení pankreatu (hypofunkce) klesá lipázová aktivita.

Trypsin. Produkuje se ve formě neaktivního trypsinogenu, jediným schopným orgánem je pankreas. Jeho úkolem je rozbít proteiny a peptidy. Trypsin prochází do aktivní formy pomocí enterokinázy. Tento enzym produkuje střevní sliznici.

V diagnostických postupech věnují lékaři tomuto enzymu velkou pozornost. Změna hladiny trypsinu je velmi důležitá při sběru vzorků mezi jinými enzymy a umožňuje diagnostikovat patogenezi pankreatitidy nebo její akutní fáze.

Všechny enzymy, které jsou vylučovány pankreasem, se začnou aktivně podílet na trávení asi 2-3 minuty poté, co jídlo dosáhne našeho žaludku. Pankreas vylučuje enzymy po dobu 12-14 hodin. Pomáhá enzymům plnit funkci žluči, kterou produkuje játra.

Žluť připravuje lipidy pro štěpení tím, že je rozbije na menší prvky a aktivuje enzymy. Zpočátku mají všechny enzymy neaktivní formu a stávají se aktivními pouze tehdy, když vstupují do duodena, kde na nich začíná působit enterokinasa.

Symptomy nedostatku enzymů

Pokud dochází k narušení uvolňování chemických sloučenin z buněk pankreatu nebo pokud dojde k poklesu a nedostatečnosti produkovaných orgánových enzymů, může to znamenat vývoj chronické pankreatitidy. Zánět pankreatu během této doby je doprovázen transformací žlázové tkáně. Tato tkáň se transformuje do pojivové tkáně.

Hlavní důvody, proč se pankreatitida může vyvinout, je alkohol. Zneužívání tohoto nápoje vede k nezvratným důsledkům. K tomu všemu můžete přidat i nevhodnou výživu, která vede k tvorbě cholelitiázy, různým zraněním a infekcím, stejně jako k užívání léků.

Zvažte hlavní příznaky nedostatku enzymů:

 • v horní levé části pod žebry v břichu jsou tupé bolesti, které se obvykle vyskytují po jídle;
 • úplně nebo částečně ztrácejí chuť k jídlu;
 • zvracení, zvracení, zvracení, otoky střev;
 • stolička může změnit barvu i konzistenci.

Stupeň poškození pankreatu ovlivňuje, jak bolestivé jsou nepříjemnosti bolesti. Vzhledem k špatnému trávení tělo nedostává dostatek živin. Při nesprávném metabolismu může dojít k osteochondróze, ateroskleróze krevních cév a dalším onemocněním.

Při nedostatku lipázy dochází k onemocnění, jako je steatotermie. Steartrhea ve fekálních masách zvyšuje obsah tuku. Barva stolice může být oranžová, načervenalá nebo žlutá. V některých případech stolice neobsahuje zpracované potraviny, ale sestává výlučně z tukových hmot a má tekutou konzistenci.

S nedostatkem amylázy je nadbytek škrobu, stolice má vodnatou složku, uvolňuje se hromadnými hmotami a má časté touhy. Také tělo má negativní vnímání sacharidů, totiž potraviny, ve kterých jsou obsaženy.

Také může být nedostatek jednoho nebo dokonce několika nutričních prvků, které přišli s jídlem v trávicím traktu. To vše je způsobeno nedostatečnou absorpcí těchto prvků v tenkém střevě.

Tento jev se nazývá malabsorpce. Zpravidla je malabsorpce doprovázena častým nutkáním na toaletu, nedostatkem vitaminových prvků v těle a následkem ztráty několika kilogramů hmotnosti.

Při nedostatku trypsinu nelze hrubé svalové vlákna (protein) plně trávit a vylučovat spolu s těmi. Židle má pěkný stav, vůně velmi nepříjemné. Přitahuje v důsledku toho výskyt anémie.

Zvýšená výživa nepomůže při řešení problému, protože proces transformace komplexních molekul potravin byl zcela nebo částečně narušen. To vše povede k další hubnutí, rozvoj nedostatku vitamínu, pokožka bude neustále suchá, vlasy a nehty budou křehké.

Nedostatek trypsinu vyžaduje projev flutulenia. Toto je, když špatně strávené potraviny a tenké střevo začne proudit do husté tam je bohaté zplyňování a tím únik těchto plynů. Proces je normální pro tělo, což nelze říci o defekaci, která je zjevně častější.

Rostlinné enzymy předepsané pro substituční terapii nemohou kompenzovat sekreční funkci buňky. Edém, podráždění a dokonce nekróza pankreatických tkání jsou porušením toku potřebných enzymů do našich střev.

Pokud léze dosáhne ostrůvků Langerhans, pak se výrazně sníží sekrece inzulínu, může se objevit symptomatologie diabetu, který má první typ. Počet přežívajících beta buněk bude indikovat závažnost diabetu.

Bolestné pocity

Bez lékařského zázemí, aniž bychom věděli o anatomii a struktuře lidského těla, někteří lidé nevědí, kde se nachází pankreas a určitě nevědí, jak to bolí. Proto musíte jít do zdravotnického zařízení, zpravidla policlinik.

Abychom porozuměli tomuto problému, budeme zvažovat hlavní příznaky bolesti v pankreatu a na základě toho lze předpokládat, že to bolí pankreas a nikoli jiný orgán. Nedoporučuje se však provést vlastní diagnostiku. Způsob, jak to udělat odborníci.

Bolestné pocity vznikají v břiše v horní části blízko pupku. Bolest může mít jinou povahu a intenzitu, vše závisí na formě onemocnění a přímo závisí na tom, v jaké oblasti se projeví bolest.

Chronická forma bolesti se projevuje na jednom místě, bolest je nudná a bolestivá. V období exacerbace může bolest obklopit celý pas, vylézt po zádech. Vytváří pocit, že celé tělo bolí. Při bolesti je zpravidla velmi silná. S takovou bolestí je lepší zavolat sanitku.

Při pankreatitidě dochází k mírnému pocitu těžkosti, může se podtashnivat, nadýmání může přinést bolestivé pocity. Pokud dojde k zvracení, neočekávejte, že na chvíli přinese pocit úlevy. V období pankreatitidy to ani nepomůže. Chuť zvracení závisí na závažnosti onemocnění: může mít kyselý nádech nebo má hořkou chuť.

Zvažte další příznaky, při nichž lze předpokládat, že pankreas ubližuje, a ne nějaký jiný orgán.

 • symptom Gubergritsa-Skulského;
 • příznak Zakharyina;
 • symptom Fitz.

Nyní o každém podrobněji. První příznak Skulského je soustředěn v pupku a levé žebro v centrální části. Známky jako příznak zánětu zadní části pankreatu (ocas). Zpravidla má tento příznak bolestivý projev.

Druhý příznak Zakharyinu je diagnostikován na pravé straně v místě, kde se nachází epigastrická oblast, je to prakticky stejné místo, kde se nachází takzvaný sluneční plexus. V tomto případě se přední část pankreatu (hlava) zapálí.

Třetím příznakem Fitzu je nevolnost a mírná horečka. Neodstupující akutní bolest se projeví dlouho. K vydržení takové bolesti není možné, doporučuje se volat po naléhavé péči a doprovázet pacienta do zdravotnického zařízení. Pokud není pacient doprovázet pacienta, nevzdávejte se hospitalizace.

Ale nejen bolest v žebru a břicho může doprovázet zánět pankreatu. Existuje také řada dalších příznaků, které byste měli věnovat pozornost.

 • hladu ráno;
 • nespavost;
 • nadýmání;
 • ztráta hmotnosti;
 • nevolnost a zvracení;
 • močení a průjem;
 • ztráta hmotnosti;
 • zvýšení celkové tělesné teploty.

S jakýmkoli negativním účinkem na pankreasu se vyskytne zvracení nebo ho naléhá, ​​i když jsou stadia onemocnění ještě velmi brzy, ale bolest se nemusí cítit.

Ale čím silnější je bolest, tím výrazněji se projevuje zbytek symptomologie pankreatu. Ale osoba je uspořádána tak, že až do okamžiku, kdy se bolesti stane velmi silnou pro lékaře, návštěva bude odložena, a proto by měla být provedena diagnóza včas a chirurgická léčba nebude fungovat.

Po určité období naše tělo bude bojovat proti nemoci, ale brzy jeho zdroje vyčerpá a začne se nezvratný proces ničení. Abyste tomu zabránili, doporučuje se poradit se s lékařem včas, protože vývoj může být nejen zánětlivý, ale také pankreatitis.

A trochu o tajemstvích.

Soudě podle skutečnosti, že nyní čtete tyto řádky - vítězství v boji proti nemocem gastrointestinálního traktu není na vaší straně. A už jste přemýšlel o chirurgickém zákroku? Je pochopitelné, že správné fungování zažívacího traktu je zárukou zdraví a pohody. Časté bolesti břicha, pálení žáhy, nadýmání, říhání, nevolnost, rozvržení stolice. Všechny tyto příznaky nejsou známy. Proto jsme se rozhodli zveřejnit rozhovor s Elenou Malyshevou, v níž podrobně odhalí tajemství. Přečtěte si článek >>

Podobné Články O Zánět Slinivky Břišní

Mohu jíst karfiolu při pankreatitidě?

Léčba pankreatitidy je vždy doprovázena přísnou dietou. Složitost sestavování denního menu spočívá v tom, že musí obsahovat nejen bezpečné, ale také užitečné produkty.

Difúzní změny pankreatu

Difúzní změny pankreatu - to je zkreslení struktury orgánu, které se pozoruje během ultrazvuku. Specifika těchto změn, příčiny vzniku, symptomy a principy terapie budou dále diskutovány.

Pankreatitida u dětí: příznaky, příznaky, léčba slinivky břišní

Dětská pankreatitida je nebezpečné onemocnění, které se při absenci včasné léčby může velmi rychle změnit na akutní formu, která hrozí vážnými komplikacemi.